• โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
  199 หมู่ที่ 1 บ้านเหล่าป่าก๋อย ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
  199 หมู่ที่ 1 บ้านเหล่าป่าก๋อย ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
  199 หมู่ที่ 1 บ้านเหล่าป่าก๋อย ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

วันไหว้ครู 2567

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีนายนิพนธ์ ไชยเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี เพื่อให้นักเรียนแสดงความกตัญญกตเวทิตารำลึกถึงพระคุณของครูและบูรพาจารย์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ อีกทั้งยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก
13 มิ.ย. 67 | รับชม : 72 ครั้ง