• โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
  199 หมู่ที่ 1 บ้านเหล่าป่าก๋อย ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
  199 หมู่ที่ 1 บ้านเหล่าป่าก๋อย ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
  199 หมู่ที่ 1 บ้านเหล่าป่าก๋อย ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

ปฏิทินกิจกรรม

                                             ปฏิทินงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2567
 
วัน/เดือน/ปี รายการ ผู้รับผิดชอบ
8-9 พฤษภาคม 2567 ปฐมนิเทศปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ม.1และ ม.4 ครูทุกท่าน
13 พฤษภาคม 2567 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ครู/นักเรียน
15 พฤษภาคม 2567 ส่งแผนการวัดผลประเมินผล ครูทุกท่าน
20 พฤษภาคม 2567 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ต้องแก้ไขผลการเรียน และเรียนซ้ำ ครั้งที่ 2 /2566 งานทะเบียนวัดผล
21 พฤษภาคม 2567 ดำเนินกิจกรรมรักการอ่าน งานห้องสมุด
31 พฤษภาคม 2567 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ครูทุกท่าน
 25 พฤษภาคม 2567 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ครูทุกท่าน
22-24 พฤษภาคม2567 ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว และเรียนซ้ำ ครั้งที่ 1 /2567 งานทะเบียนวัดผล
27  พ.ค.- 7 มิ.ย. 2567 ดำเนินการสอบแก้ไขผลการเรียนครั้งที่ 1/2567 งานทะเบียนวัดผล/ครูผู้สอน
6 มิถุนายน 2567 ลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/67, งานทะเบียนวัดผล
12 มิถุนายน 2567 ประกาศผลการแก้ไขผลการเรียนครั้งที่ 1 งานทะเบียนวัดผล/ครูทุกท่าน
14 มิถุนายน 2566 ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว และเรียนซ้ำ ครั้งที่ 2 /2566 งานทะเบียนวัดผล
15 มิถุนายน 2566 รับ Book mark งานทะเบียนวัดผล/ครูผู้สอน
24-28 มิถุนายน 2567 ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว และเรียนซ้ำ ครั้งที่ 2 /2567 งานทะเบียนวัดผล
24 มิ.ย 5 ก.ค. 2567 ดำเนินการสอบแก้ไขผลการเรียนครั้งที่ 2 งานทะเบียนวัดผล
1 กรกฎาคม 2567 สำรวจสอบกลางภาค 1/67 งานทะเบียนวัดผล
1-8 กรกฎคม 2567 ส่งข้อสอบกลางภาค 1/67 (พร้อมสอบ) งานทะเบียนวัดผล
10 กรกฎาคม 2567 ประกาศผลการแก้ไขผลการเรียนครั้งที่ 2           งานทะเบียนวัดผล
17 – 19 ก.ค.  67 สอบกลางภาค 1/67 งานทะเบียนวัดผล/ครูทุกท่าน
31   กรกฎาคม 2567 ส่ง ปพ. 5 ครั้งที่ 1 งานทะเบียนวัดผล/ครูทุกท่าน
2 กันยายน 2567 ส่งผล มส. ครูผู้สอน/ วิชาการ
2-12 กันยายน 2567 แก้ไขผล มส.ให้กับผู้เรียน ครูผู้สอน/ วิชาการ
  9-12  กันยายน 2567 สำรวจสอบปลายภาค 1/67 งานทะเบียนวัดผล
9- 20 กันยายน 2567 ส่งข้อสอบปลายภาค 1/67 พร้อมสอบ งานทะเบียนวัดผล
23-25 กันยายน 2567 สอบปลายภาค 1/67 งานทะเบียนวัดผล
30 ก.ย - 4 ตุลาคม 2567 ส่งคะแนน  Book mark ให้ผู้ตรวจและหัวหน้ากลุ่มสาระ ครูทุกท่าน/วิชาการ
4  ตุลาคม 2567 ส่งคะแนน  Book mark และเล่มให้วิชาการ ครูทุกท่าน /วิชาการ