• โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
  199 หมู่ที่ 1 บ้านเหล่าป่าก๋อย ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
  199 หมู่ที่ 1 บ้านเหล่าป่าก๋อย ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
  199 หมู่ที่ 1 บ้านเหล่าป่าก๋อย ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2567
ชั้น ชาย หญิง รวม
ม.1/1 13 14 27
ม.1/2 12 15 27
รวม 25 29 54
ม.2/1 16 13 29
ม.2/2 17 14 31
รวม 33 27 60
ม.3/1 14 15 29
ม.3/2 19 8 27
รวม 33 23 56
รวม ม.ต้น 91 79 170
ม.4/1 14 12 26
ม.4/2 4 15 19
รวม 18 27 45
ม.5/1 22 8 30
ม.5/2 3 14 17
รวม 25 22 47
ม.6/1 14 6 20
ม.6/2 4 11 15
รวม 18 17 35
รวม ม.ปลาย 61 66 127
รวมทั้งหมด 152 145 297

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2567