• โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
  199 หมู่ที่ 1 บ้านเหล่าป่าก๋อย ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
  199 หมู่ที่ 1 บ้านเหล่าป่าก๋อย ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
  199 หมู่ที่ 1 บ้านเหล่าป่าก๋อย ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนรูปมือรองรับหยดน้ำอยู่ภายใต้เสมารัศมี ซึ่งมีความหมายถึง การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของเยาวชนให้มีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองและพัฒนาตนเอง ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง
 
เสมารัศมี         หมายถึง          ความเจริญรุ่งเรืองทางการศึกษา
หยดน้ำสีน้ำเงิน  หมายถึง          เยาวชนที่ต้องได้รับการพัฒนา
มือ                หมายถึง          การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการศึกษา