• โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
  199 หมู่ที่ 1 บ้านเหล่าป่าก๋อย ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
  199 หมู่ที่ 1 บ้านเหล่าป่าก๋อย ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
  199 หมู่ที่ 1 บ้านเหล่าป่าก๋อย ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลน้ำดิบ ตั้งอยู่เลขที่ 199 หมู่ที่ 1    บ้านเหล่าป่าก๋อย ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 51120 หมายเลขโทรศัพท์ 053 508 546    E-mail Address : [email protected] Website   http ://www.ndk.ac.th  จัดตั้งเมื่อ   วันที่  25 เมษายน พ.ศ. 2521 (ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ) มีพื้นที่ 54 ไร่ 2 งาน 15 ตารางวา เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนปีการศึกษา 2521 ปัจจุบันทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–ชั้นมัธยมศึกษา      ปีที่ 6 ทั้งนี้โรงเรียนตั้งอยู่รอยต่อระหว่างอำเภอป่าซาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1 กับอำเภอเวียงหนองล่อง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 นักเรียนจึงมาจากทั้ง 2 อำเภอ 2 เขตพื้นที่การศึกษา ดังกล่าวในจำนวนเท่าๆ กัน