• โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
  199 หมู่ที่ 1 บ้านเหล่าป่าก๋อย ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
  199 หมู่ที่ 1 บ้านเหล่าป่าก๋อย ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
  199 หมู่ที่ 1 บ้านเหล่าป่าก๋อย ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

เกียรติประวัติ

 • ได้รับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริ การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  และเกียรติบัตรขั้นที่ 1 เกียรติบัตรแห่งความมุ่งมั่น อนุรักษ์สรรพสิ่ง สรรพชีวิตด้วยจิตสำนึกของครูและเยาวชน อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
 • ผ่านการประเมินเพื่อรับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมความปลอดภัย จากกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้ ความร่วมมือของ สพฐ. และสถาบัน National Mental Support Center For School Crisis (MSCSC) of Osaka Kyoiku (Education) University
 • เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 โรงเรียนดีประจำอำเภอ
 • ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณภาพ ของ สพฐ.
 • ได้รับการคัดเลือก ให้เป็น 14 โรงเรียนแกนนำอารยเกษตร รุ่นที่ 1 โครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" ของ สพฐ.
 • รับพระราชทานกระแสทรงชมเชย และพระราชทานกำลังใจ ในการดำเนินงานโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”
 • ได้รับรางวัล IQA AWARD “ระดับยอดเยี่ยม” ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง”ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับ สพฐ.
 • ได้รับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2566 ปีที่ 6 ติดต่อกัน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
 • ได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 2 ดาวและการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินโรงเรียนคุณธรรมระดับ 3 ดาว ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
 • ได้รับรางวัลระดับเงิน สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข ของกระทรวงศึกษาธิการ
 • ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ระดับ AA
 • ได้รับรางวัลชนะเลิศ แนวทางการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ตามบริบทพื้นที่เขตตรวจจราชการที่ 15 โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565และปี 2566
 • รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี 2566  ประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ระดับดีเด่น
 • ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ระดับ AA
 • รางวัลโรงเรียนต้นแบบเยาวชนพลเมือง ภายใต้โครงการเยาวชนพลเมือง ประจำปีการศึกษา 2566