• โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
  199 หมู่ที่ 1 บ้านเหล่าป่าก๋อย ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
  199 หมู่ที่ 1 บ้านเหล่าป่าก๋อย ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
  199 หมู่ที่ 1 บ้านเหล่าป่าก๋อย ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์                  
มุ่งพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลโลกยกระดับคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ                   
          1. จัดระบบการบริหารจัดการศึกษา ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ทันสมัย ใช้ดิจิทัลอย่างเป็นระบบ      
          2.  บริหารจัดการศึกษาระบบการดูแลผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และเกิดความปลอดภัย
          3.  ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กรสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
          4. จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ตามหลักสูตร และเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
          5. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และสังคมโลก
          6.  ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง
          7.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
 
เป้าประสงค์
          1.   โรงเรียนมีการจัดองค์กรโครงสร้าง ระบบการบริหารงาน และพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร
          2.   โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ที่ทันสมัย
          3.   โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมและสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
          4.   โรงเรียนมีการส่งเสริมความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
          5.   โรงเรียนมีการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ
          6.   ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
          7.   ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากการพัฒนาวิชาชีพสู่องค์กรอย่างมีคุณภาพ
          8.   ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน และทำวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
          9.    ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการในการอ่าน การเขียน และการสื่อสาร
          10.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
          11.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ O-NET สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
          12.  ผู้เรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และแก้ปัญหาได้ อย่างสร้างสรรค์
          13.   ผู้เรียนมีทักษะในการคิดคำนวณ
          14.   ครูมีการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร และมีแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Active learning
          15.   ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
          16.   ผู้เรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) อย่างสร้างสรรค์และสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
17.   ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมที่ดี
          18.   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
          19.   ผู้เรียนมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม
          20.   ผู้เรียนมีทักษะชีวิต สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          21.   เรียนมีความรู้พื้นฐานงานอาชีพ และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
          22.   โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือกันระหว่างบ้าน ชุมชน องค์กรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ องค์กรภาครัฐ และเอกชนในการจัดการศึกษา